AdobeStock_141541521 [Omgezet]2

Ventilatie ontwerp (VVO) en specificaties (VOS)
Ventilatieprestatieverslag (VPV)

Direct een hele lijst met afkortingen. Het wordt er niet eenvoudiger op. 
Laten we het terug eenvoudig maken.
Wij kunnen de hele ventilatieverslaggeving van uw bouwproject van a tot z afhandelen, vanaf het voorontwerp van de installatie tot en met de debietmetingen, of slechts een welbepaalde faze eruit nemen. 

Waarom nodig: Om problemen te voorkomen en energie te sparen. Goed isoleren is een noodzaak. Een goed geïsoleerde woning moet goed geventileerd worden. Goed ventileren wil zeggen: voldoende ventileren, gecontroleerd ventileren en niet overmatig ventileren want dat is energieverlies.

Wanneer verplicht: bij nieuwbouw en/of energetische renovatie.

Aangesteld door: architect of bouwheer, de bouwheer is de uiteindelijk verantwoordelijke.

Timing: (VVO) Nodig bij de indiening van de EPB-startverklaring (voor de start van de werken), (VPV) bij de oplevering van de ventilatie-installatie, uiterlijk bij het EPB- eindverslag 6 maand na in gebruik name woning of het beëindigen van de werken.

Waarom bij ons bestellen: Wij maken het eenvoudig voor u. We kunnen een totaal pakket afleveren, one-stop-shopping, de gehele ventilatieverslaggeving van voorontwerp tot debietmeting, en naast ventilatieverslaggeving, ook EPB-verslaggeving, blowerdoortesten en veiligheidscoördinatie.

Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw en energetische renovaties

Ventilatie ontwerp (VVO) en specificaties (VOS)

De ventilatieverslaggever ontwerp zorgt voor een ventilatievoorontwerp met specificaties. Dit gebeurt nadat de bouwheer zijn voorkeur voor een bepaald ventilatiesysteem heeft bezorgd. Het ventilatievoorontwerp is een document dat in detail het ventilatiesysteem beschrijft dat geïnstalleerd zal worden in een gebouw. Het ventilatievoorontwerp dient beschikbaar te zijn vóór het indienen van de EPB-startverklaring.
Op het ventilatieplan zal de locatie van het betreffende ventilatiesysteem terug te vinden zijn. Er wordt een voorstel gedaan voor het tracé van de ventilatiekanalen. Dit wordt visueel voorgesteld op het plan. Ook de diameters van de kanalen worden vermeld. Verder worden toevoer, doorstroom en afvoer visueel voorgesteld, samen met vermelding van de nodige debieten. Tot slot wordt er ook voor gezorgd dat het systeem in balans is, dit betekent dat het toevoerdebiet ongeveer gelijk is aan het afvoerdebiet (maximaal 10% afwijking).

Het ventilatieprestatieverslag (VPV)

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie wordt in de webapplicatie van het Kwaliteitskader een ventilatieprestatieverslag opgesteld door de ventilatieverslaggever. Dit verslag kan worden vergeleken met de eisen die gesteld werden aan de ventilatie-installatie in het lastenboek. Een prestatieverslag beschrijft alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem, die nodig zijn voor de EPB-aangifte:
• Regelbare toevoeren (van toepassing bij een ventilatiesysteem B en D).
• Werkelijke doorvoeren (spleten onder de deur, roosters in muren/deuren).
• Regelbare afvoeren (niet van toepassing bij een ventilatiesysteem C en D).
• Mechanische ventilatie: de werkelijke ventilatiedebieten. Bij een systeem C worden enkel de afvoerdebieten gemeten. Bij een systeem D worden zowel de toevoerdebieten (pulsie) als afvoerdebieten (extractie) gemeten. De bouwheer zorgt dat alle toevoer- en afvoerventielen voldoende bereikbaar zijn. Ook moet het ventilatiesysteem zelf toegankelijk zijn zodat het werkelijk vermogen kan worden gemeten.